Όπως σε κάθε χώρα στον κόσμο, έτσι και στην Κύπρο υπάρχουν κανόνες και νόμοι που διέπουν τους γάμους, είτε για Κύπριους, είτε για ξένους πολίτες. Οι βασικές αρχές αυτών των κανονισμών είναι οι εξής:wedding-322034_960_720

1) Το πρώτο και βασικότερο έγγραφο είναι ένα αποδεικτικό ταυτότητας που να ισχύει. Είτε αστυνομική ταυτότητα, είτε διαβατήριο, είτε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που να πιστοποιεί την ταυτότητα.

2) Δεύτερο και επίσης βασικό έγγραφο είναι μία βεβαίωση που να δηλώνει ότι δεν υπάρχει άλλος γάμος και είστε ελεύθεροι να παντρευτείτε. Αυτό το έγγραφο πρέπει να προέρχεται είτε από την αρμόδια Κυπριακή αρχή είτε από ανάλογη αρχή της χώρας της οποίας έχει την υπηκοότητα το άτομο που θέλει να παντρευτεί.

3) Θα πρέπει να κατατεθεί αυτοπρόσωπη αίτηση στο Δημαρχείο ή το Κατάστημα του δήμου ή της κοινότητας στην οποία θα τελεστεί ο γάμος και στην οποία θα υπάρχει η μόνιμη κατοικία. Σε αυτή την αίτηση θα πρέπει να ζητείται η ημερομηνία τέλεσης του γάμου ή οποία μπορεί να είναι είτε 15 ημέρες μετά την ημερομηνία της αίτησης, είτε μέσα σε χρονικό διάστημα τριών μηνών, είτε, σε ειδικές περιστάσεις, εντός τριών ημερών.

4) Οποιαδήποτε άλλα έγγραφο τα οποία να πιστοποιούν διαζύγιο από προηγούμενο γάμο ή λύση προηγούμενου γάμου είτε λόγω θανάτου είτε λόγω δικαστικής απόφασης θα πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση με θεώρηση από την αρμόδια αρχή είτε της Κύπρου είτε της χώρας της οποίας φέρει την υπηκοότητα το άτομο που θα παντρευτεί.

5) Φυσικά δεν θα μπορούσαν να λείπουν και τα πιστοποιητικά γέννησης είτε από Κυπριακή αρχή είτε από άλλη χώρα, θεωρημένα από την αρμόδια αρχή.

Όλα τα κείμενα που προέρχονται από ξένη χώρα θα πρέπει να κατατεθούν και στην πρωτότυπη γλώσσα τους, αλλά και σε επίσημη μετάφραση στα Ελληνικά, είτε από την Κυπριακή προξενική αρχή στη χώρα από την οποία προέρχεται το άτομο που θα παντρευτεί είτε από την επίσημη μεταφραστική υπηρεσία στην Κύπρο.

Σε περίπτωση γάμου που το ένα άτομο είναι κάτω των 18 ετών τότε θα πρέπει να υπάρχει η έγγραφη συναίνεση του πατέρα ή αν αυτός έχει πεθάνει ή έχει απολέσει την δικαιοπρακτική ικανότητα, η συναίνεση της μητέρας ή του επίσημα ορισμένου κηδεμόνα.