Νέες προϋποθέσεις για ιθαγένεια μέσω επενδύσεων στην Κύπρο

H κυβέρνηση της Κύπρου νομοθέτησε μια σειρά από διατάξεις που έχουν ως στόχο την προσέλκυση επενδύσεων στη χώρα από το εξωτερικό. Μια από αυτές αφορά ένα πρόγραμμα «ιθαγένειας μέσω επενδύσεων» που θα δίνει την πλήρη κυπριακή ιθαγένεια σε όσους επενδύσουν πάνω από δύο εκατομμύρια ευρώ στο νησί, με διάφορες επενδυτικές επιλογές, εφόσον πληρούν και κάποιες άλλες προϋποθέσεις.

Όσοι επενδυτές ανταποκρίνονται στα κριτήρια που έχουν οριστεί, θα αποκτήσουν το δικαίωμα να ζουν, να εργάζονται και να σπουδάζουν σε οποιοδήποτε από τα 28 κράτη–μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.1024px-restaurant_near_kantara_castle_north_cyprus_2003

Τον Σεπτέμβρη του 2016 η κυβέρνηση της Κύπρου εισήγαγε κάποιες αλλαγές σε αυτό το πρόγραμμα ιθαγένειας μέσω επενδύσεων. Οι κύριες τροποποιήσεις αφορούν τη μείωση του ελάχιστου ορίου επενδύσεων σε δύο εκατομμύρια ευρώ (από δυόμισι εκατομμύρια ευρώ που ήταν αρχικά) και την πιθανότητα να δοθεί η κυπριακή ιθαγένεια και στους γονείς του κύριου αιτούντος εάν επενδυθούν ακόμη πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ συν ΦΠΑ στην αγορά μιας κατοικίας στην Κύπρο.

Κάθε μη-Κύπριος μπορεί να κάνει αίτηση για κυπριακή ιθαγένεια, είτε προσωπικά είτε μέσω εταιρείας ή εταιρειών στις οποίες ο αιτών είναι μέτοχος ή υψηλόβαθμο στέλεχος.

Οι τρόποι που μπορεί να επενδύσει κάποιος υποψήφιος είναι οι εξής:

  • Επένδυση σε ακίνητα, έργα υποδομής και αναπτυξιακά έργα
  • Αγορά, ίδρυση ή συμμετοχή σε κυπριακές επιχειρήσεις και εταιρείες
  • Επένδυση σε Εναλλακτικά Επενδυτικά Κεφάλαια ή περιουσιακά στοιχεία κυπριακών εταιρειών ή κυπριακών οργανώσεων αδειοδοτημένων από την Επιτροπή Ασφαλειών και Συναλλάγματος
  • Συνδυασμό όλων των ανωτέρω.

Ένα άλλο σημαντικό προαπαιτούμενο που ισχύει για όλους τους επενδυτές που θέλουν να αποκτήσουν την κυπριακή υπηκοότητα, είναι η αγορά και κατοχή εφ’ όρου ζωής ενός ακινήτου στην Κύπρο, το οποίο θα δηλωθεί ως μόνιμη κατοικία στο νησί. Η τιμή αγοράς του συγκεκριμένου ακινήτου θα πρέπει να είναι τουλάχιστον πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ συν τον αναλογούντα Φόρο Προστιθέμενης Αξίας. Στην περίπτωση που ο αιτών κάνει επένδυση σε ακίνητα, αυτό το ποσό συμπεριλαμβάνεται στα δύο εκατομμύρια της επένδυσής του.