Πρόσφατες αλλαγές στην κυπριακή εταιρική νομοθεσία

Πρόσφατα ψηφισθηκε από το κυπριακό κοινοβούλιο νόμος που εκσυγχρονίζει το νομοθετικό πλαίσιο για τις εταιρείες. Οι κύριες αλλαγές είναι οι εξής:

  • Μια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης μπορεί να ιδρυθεί ως γενική εμπορική εταιρεία με δυνατότητα να διεξάγει εμπόριο χωρίς να απαιτείται να περιγραφεί ειδικός σκοπός και μπορεί να συναλλάσσεται και να αναλαμβάνει υποχρεώσεις με οποιονδήποτε.
  • Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του καταστατικού, κανένας μέτοχος δε δεσμεύεται από αλλαγές που αυξάνουν την εταιρική του ευθύνη χωρίς την γραπτή έγκρισή του.
  • Εταιρεία που αποκτά μετοχές κατά παράβαση του οικείου νόμου, υποχρεώνεται να τις μεταβιβάσει εντός ενός ημερολογιακού έτους.
  • Σε περιπτώσεις μείωσης μετοχικού κεφαλαίου, οι εταιρικά υπεύθυνοι υποχρεούνται να αποκαλύψουν τα ονόματα όλων των πιστωτών, είτε φυσικών είτε νομικών προσώπων.
  • Ξεκαθαρίζεται πως μετοχικά πιστοποιητικά ή δικαιώματα αγοράς συνδεδεμένα με μετοχές δεν συνιστούν καταγεγραμμένη χρέωση.
  • Ξένες εταιρείες που μεταφέρουν την έδρα τους στην Κύπρο με την πρόθεση να συνεχίσουν την ίδια εμπορική δραστηριότητα, οφείλουν να δηλώσουν τις καταγεγραμμένες χρεώσεις τους εντός 42 ημερών από την έκδοση του προσωρινού πιστοποιητικού συνέχειας.
  • Οι συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να λαμβάνουν χώρα απομακρυσμένα μέσω τηλεδιάσκεψης ή άλλου μέσου και ως τόπος τέλεσης της συνεδριάσης θα καταγράφεται η τοποθεσία του ατόμου που ξεκίνησε την κλήση.8380192687_fbc590d137_b
  • Το Μητρώο των Εταιρειών έχει τη δυνατότητα να αποβάλλει μια εταιρεία μετά από αίτηση της διεύθυνσης ή στην περίπτωση που η εταιρεία δεν τακτοποιήσει τις εκκρεμότητές της για περισσότερο από έναν χρόνο.
  • Στις περιπτώσεις συγχώνευσης ξένων και εγχώριων εταιρειών, όπου η παραμένουσα εταιρεία ανήκει στο Κυπριακό Μητρώο των Εταιρειών, όλες οι καταγεγραμμένες χρεώσες που προϋπήρχαν της συγχώνευσης πρέπει να δηλωθούν εκ νέου εντός 42 ημερών.
  • Κάποιοι τύποι αρχείων που υποβάλλονται στο Μητρώο των Εταιρειών από την πρώτη Ιανουαρίου του 2007 και μετά θα αποθηκεύονται σε ηλεκτρονική μορφή και θα είναι προσβάσιμοι σε αυτή τη μορφή από το κοινό.

Οι παραπάνω αλλαγές τίθενται σε ισχύ από την 19η Ιουνίου του 2015.