Υπεράκτιες εταιρείες εναντίον εταιρειών IBCs

Ο ορισμός της υπεράκτιας (offshore) εταιρείας είναι ότι πρόκειται για εταιρεία η οποία δεν έχει την έδρα διοίκησης και ελέγχου στην Κύπρο και επομένως δεν μπορεί να θεωρηθεί ως φορολογικός κάτοικος Κύπρου. Και εδώ είναι η πρώτη διαφορά με μια εταιρεία IBC η οποία είναι μια απλή κοινή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με έδρα διοίκησης και ελέγχου στην Κύπρο και επομένως φορολογικός κάτοικος Κύπρου.

Οι εταιρείες offshore δεν φορολογούνται ούτε για το εμπόριο που μπορεί να πραγματοποιούν ούτε και για τα κέρδη τους. Επίσης δεν έχουν φορολογία στις καταθέσεις των κεφαλαίων τους στις Κυπριακές Τράπεζες. Δεν μπορεί όμως να επωφεληθούν καμίας από τις Συνθήκες Αποφυγής Διπλής Φορολογίας που έχει υπογράψει η Κύπρος.offshore_platforms

Στον αντίποδα οι εταιρείες IBC απολαμβάνουν ένα σταθερό φορολογικό καθεστώς κατά το οποίο αποδίδουν έναν πάγιο φόρο 12.5% επί των κερδών και δεν πληρώνουν κανένα φόρο στα μερίσματα. Επίσης είναι χωριστές και αυτοτελείς νομικές οντότητες χωρίς να έχουν καμία σχέση με τα άτομα που τις αποτελούν. Αυτά όμως δεν πρέπει να είναι μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου. Επίσης μπορούν να επωφεληθούν από όλες τις Συνθήκες Αποφυγής Διπλής Φορολογίας που έχει υπογράψει η Κύπρος.

Άλλες διαφορές εντοπίζονται στο ότι για τις offshore η πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να διαμένει εκτός Κύπρου και οι Συνελεύσεις του Συμβουλίου αυτού να διενεργούνται εκτός της Κυπριακής επικράτειας. Μια IBC μπορεί να δημιουργηθεί και από μόλις δύο άτομα, από τα οποία το ένα θα είναι Διευθύνων Σύμβουλος και το άλλο Γραμματέας και δεν έχει σημασία ο τόπος των συνεδριάσεων. Επίσης υπάρχουν διαφορές στα αρχικά κεφάλαια που απαιτούνται και στο ότι για τις IBC θα πρέπει να υπάρχει οπωσδήποτε διεύθυνση λειτουργίας στην Κύπρο.

Κατά την επικρατούσα αντίληψη περί επιχειρήσεων η δημιουργία μίας εταιρείας IBC αποτελεί το τέλειο εργαλείο για τον σχεδιασμό offshore εταιρειών. Ουσιαστικά αποτελούν τον προθάλαμο των εταιρειών αυτών και της αποφυγής της φορολογίας που συνδέεται με κάθε offshore εταιρεία.